องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางวริศรา  ถานันท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ  08-8065-5034


   
นายสมพิศ สวนไผ่
นางสาวศิวาพร จันทร์กระจ่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 09-9029-4938 เบอร์ติดต่อ 09-5197-3964

   

นางวริศรา  ถานันท์

นายสมพิศ  สวนไผ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ  08-8065-5034 เบอร์ติดต่อ  09-9029-4938นายสุรชัย  โมกไธสง
นายนิเวศน์  คงแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ 08-7034-3759 เบอร์ติดต่อ  09-2163-9346


นางสาวศิวาพร  จันทร์กระจ่าง
นายสันพันธ์  พงษ์ศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ 09-5197-3964 เบอร์ติดต่อ 08-7939-2440


นายสมพงษ์  อินทิแสน
นายสุริวรรณ ไทยน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ 09-3446-3802 เบอร์ติดต่อ 08-2945-9189นายทองผัด  บุญลือ

นายอัครเดช  ถานันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ 08-2491-7386 เบอร์ติดต่อ 09-6483-8640