องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

 
 
นายอัคคนิ  รูปสูง
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์ติดต่อ 09-4678-6137  นายจักรกริศน์  งานไว

นายพิทยาคม พรหมวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 08-7492-6004   เบอร์ติดต่อ 06-2326-1969
 

 
 
นายพงศ์พล  ดังยางหวาย
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 เบอร์ติดต่อ 09-6642-2597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุภวรรณ หล่มเหลา
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์ติดต่อ 08-5461-9136  
 
 
 
นางสุภวรรณ  หล่มเหลา
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์ติดต่อ 08-5461-9136  
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
นางสาวสมพร  สิงห์ชัย
นายชาติวันชัย  สุขศรี
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 08-0006-9948
เบอร์ติดต่อ 08-8582-3948
เบอร์ติดต่อ 08-2870-8903
 
 
 
นางเพ็ญพรรณ  เชิมชัยภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
 
  เบอร์ติดต่อ 08-7339-1865