องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2565 ทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลท่านางแนวและสถานที่ราชการรวมถึงโรงเรียนภายในตำบลท่านางแนว

2023-08-22
2023-08-21
2023-03-17
2023-02-16
2023-02-15
2023-01-14
2022-11-11
2022-10-23
2022-10-03
2022-08-29