องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่านางแนว วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ในแต่ละประเด็นประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1.1 สภาพปัญหา 1. ประเด็นแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 1. ปัญหาจัดการแหล่งน้ำและชลประทาน 2. ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3. สร้างงานชุมชน 1.2 แนวทางการแก้ปัญหา(อธิบายว่าควรทำอย่างไร) ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร 1.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1.4 ข้อมูลสำหรับสอบทาน 1.4.1 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลในข้อ 1.1-1.3 จัดเวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่านางแนว 1.4.2 สถานที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งขอมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2557 1.4.3 ผู้บันทึกข้อมูล (นางเพชรรัตน์ ประวันตา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปรองดองฯ) 2. ประเด็นแนวทางการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 1.1 สภาพปัญหา 1. ปัญหาทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 2. จัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส 3. จัดการที่ดินผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ จัดสรรใช้พื้นที่สาธารณชุมชน 1.2 แนวทางการแก้ปัญหา(อธิบายว่าควรทำอย่างไร) ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงบประมาณอบรมให้ความรู้กับเยาวชน และจัดสรรงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพต่างๆ 1.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1.4 ข้อมูลสำหรับสอบทาน 1.4.1 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลในข้อ 1.1-1.3 จัดเวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่านางแนว 1.4.2 สถานที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งขอมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2557 1.4.4 ผู้บันทึกข้อมูล (นางเพชรรัตน์ ประวันตา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปรองดองฯ) 3. ประเด็นแนวทางการปฏิรูปด้านอื่นๆ 3.1 นโยบายพัฒนาด้านการเกษตร 1.1 สภาพปัญหา 1. ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ 2. ต้นทุนการเกษตรสูง 3. ที่ดินเกษตรกรเสื่อมคุณภาพ 4. ที่ดินเกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ 1.2 แนวทางการแก้ปัญหา(อธิบายว่าควรทำอย่างไร) ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ มาช่วยจัดอบรมและแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกร และด้านที่ดินก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 1.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1.4 ข้อมูลสำหรับสอบทาน 1.4.1 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลในข้อ 1.1-1.3 จัดเวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่านางแนว 1.4.2 สถานที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งขอมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2557 1.4.3 ผู้บันทึกข้อมูล (นางเพชรรัตน์ ประวันตา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปรองดองฯ) 3.2 นโยบายด้านสาธารณูปโภค 1.1 สภาพปัญหา 1. ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน 2. เส้นทางคมนาคมในและระหว่างชุมชนไม่สะดวก 3. การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 1.2 แนวทางการแก้ปัญหา(อธิบายว่าควรทำอย่างไร) ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดสรรงบประมาณ เช่น ทำคลองส่งน้ำระบบท่อ ขุดลำห้วย คลอง บึง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 1.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1.4 ข้อมูลสำหรับสอบทาน 1.4.1 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลในข้อ 1.1-1.3 จัดเวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่านางแนว 1.4.2 สถานที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งขอมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 2557 1.4.3 ผู้บันทึกข้อมูล (นางเพชรรัตน์ ประวันตา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปรองดองฯ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2557