องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวปะกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล   ดังนั้น อาศัยอำนาจความใน  ข้อ 26  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ ข้อ 12 วรรค 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวขึ้น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในการประชุมเมื่อวันที่   28  ตุลาคม  2563 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563