องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560

    รายละเอียดข่าว

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้อนุมัติแล้ว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2557