องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ หมายเลข ประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ - - - - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ หมายเลข ประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ 001 นางสาวจิระวรรณ ศรีวงษ์ชัย ๑ 002 นายอารีย์ แก้วศิรินันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ลำดับที่ หมายเลข ประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ 001 นายโอภาส นอกุล อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การแต่งกายให้ผู้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้สอบผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบได้ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หรือ www.thanangnaew.go.th จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2557