องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ -------------------------------------- เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว จึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (แบบหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ป.๓) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชำระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (แบบแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.๘) ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๘๐๘๒ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นิรันดร์ ศรีภิรมย์ (นายนิรันดร์ ศรีภิรมย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2556