องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้ ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 1 001 นางสาวกัญญานัฐ สุนนท์ 2 003 นางสาวชนันชิดา หูชัยภูมิ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า ๑.) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ๒.) ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างในเวลาที่กำหนด ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ ๓.) หากปรากฏว่าภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้าง และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจที่สอบคัดเลือกได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2556