องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  5  เดือน  กันยายน  
พ.ศ. 2562   เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน  1 อัตรา นั้น 
 
บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
                        (ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                   ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้
                    ๑.  สอบปฏิบัติ   ในวันที่    25  กันยายน  2562    เวลา ๐๙.๐๐ – 11.00    น. ณ ที่ทำการ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
เวลาในการสอบปฏิบัติ
1 00001 นายนิยม  บุญลือ เวลา 09.00-10.00 น.
  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกขยะ)
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
เวลาในการสอบปฏิบัติ
1 00001 นายณัฐพงศ์  ฤทธิหงส์ เวลา 10.00-11.00  น.
                   ๒.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 25  กันยายน 2562   เวลา 13.00 – 15.00   น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
เวลาในการสอบสัมภาษณ์
1 00001 นายนิยม  บุญลือ เวลา 13.00 – 14.00 น.
2.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกขยะ)
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
เวลาในการสอบสัมภาษณ์
1 00001 นายณัฐพงศ์  ฤทธิหงส์ เวลา 14.00 – 15.00 น.
 
 
(ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
  1. แต่งกายชุดสุภาพในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  2. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้  ไปแสดงตนในวันสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  ผู้ใดไปถึงห้องสอบภายหลังที่ดำเนินการสอบไปแล้วในวิชานั้น ๆ เกินกว่า  30  นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ
  5. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร  หนังสือ  ตำรา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
  6. ห้ามนำข้อสอบหรือสมุดคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
  7. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
ผู้ใดฝ่าฝืนวิธีการปฏิบัตินี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการสอบ  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้  หากพบว่าผู้ใดทุจริต  หรือสื่อไปในทางทุจริต  จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และอาจพิจารณาให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สมัครรายนั้น
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่   24  เดือน กันยายน  พ.ศ.2562
รายละเอียกตามไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2562