องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  5  เดือน กันยายน
พ.ศ. 2562   เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ และ พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)  นั้น
         
                                           บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
หมายเหตุ
1 00001 นายนิยม  บุญลือ  
  1.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกขยะ)
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
หมายเหตุ
1 00001 นายณัฐพงศ์  ฤทธิหงส์  
 
รายละเอียดดาวโหลดดูได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2562