องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ สายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 54 – 153 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ๑.ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 1.1 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) จำนวน ๑ อัตรา การรับสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ) โดยจะต้องระบุว่าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งใด พร้อมเอกสารข้อมูลบุคลากร (แบบสรุปประวัติการรับราชการ) และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัดอยู่ (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ) ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๗๘๐๘๒ ต่อ ๑๔ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ตำแหน่งละ ๔๐๐ บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2556