องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  พ.ศ. 2562 – 256๕  ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย 
สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2562