องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ พ.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕6 เรื่อง การรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕6 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นั้น บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ (ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (๑.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑. สอบข้อเขียน ในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. ดังนี้ - เวลา 09.00 – 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) - เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ๒. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2556