องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศกำหนดสถานที่และหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  มาตรา 83  กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  เพื่อให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองได้โฆษณาหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่  8  จังหวัดขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดสถานที่สำหรับการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้
                         1.1 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ที่จัดไว้ให้ผู้สมัครปิดประกาศ
                         1.2 บริเวณถนสายหลัก  สายเมืองพล – ชัยภูมิ  (หมายเลข  2065)  ตั้งแต่เชิงสะพานห้วยยางบง หมู่ 6 ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ไปสิ้นสุดที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  หมู่ 9  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                         1.3 บริเวณถนนท่านางแนว – แวงใหญ่  ตั้งแต่บ้านท่านางแนว หมู่ 2  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ไปสิ้นสุดเขตบ้านโนนแดง  ตำบลโนนทอง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
                         1.4 บริเวณหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
                         1.5 บริเวณถนนสาธารณะ  ที่สาธารณะตามหมู่บ้านทุกแห่งในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
การปิดป้ายโฆษณาให้คำนึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี  ไม่เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
2. ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ปิดได้  ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร  และมีขนาดความสูงไม่เกิน  42  เซนติเมตร  (ขนาดกระดาษประมาณ A 3)

3. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด  โดยสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครปิดประกาศ ฯ ได้สถานที่ละ  1  แผ่น  และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น  หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด
4. ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้  แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศ  ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมกาการเลือกตั้งกำหนด
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2562