องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  ได้มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  คาดว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในห้วงเดือนมกราคม 2562 และทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 81 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงกำหนดขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562