องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  ได้มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  คาดว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในห้วงเดือนมกราคม 2562 และทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 81 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด   โดยให้มีการกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในเขตจังหวัด ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน
ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง  เป็นไปตามกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ดังนี้
1. บริเวณถนสายหลัก  สายเมืองพล – ชัยภูมิ  (หมายเลข  2065)  ตั้งแต่เชิงสะพานห้วยยางบง หมู่ 6 ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ไปสิ้นสุดที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  หมู่ 9  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
2. บริเวณถนนท่านางแนว – แวงใหญ่  ตั้งแต่บ้านท่านางแนว หมู่ 2  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ไปสิ้นสุดเขตบ้านโนนแดง  ตำบลโนนทอง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
3. บริเวณหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
4. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ที่จัดไว้ให้ผู้สมัครปิดประกาศ
5. บริเวณถนนหรือที่สาธารณะตามหมู่บ้านทุกแห่งในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
การปิดป้ายโฆษณาให้คำนึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี  ไม่เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระทำโดยวิธี ทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือรอย ใด ๆ หรือโดยวิธีปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้าหรือต้นไม้
ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนข้อความข้างต้น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง  มีอำนาจหน้าที่ทำลาย ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว  แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทางราชการ  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะมีอำนาจดังกล่าวเมื่อได้คำร้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
             ประกาศ  ณ  วันที่    8   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2562
 
                                                              สิบเอก
                                (จวง  เหชัยภูมิ)
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
รายละเอียดดาวโหลดจากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562