องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2556