องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ –๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ข้อความเดิม ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๗-๘๐๘๒ ต่อ ๑๔ แก้ไขเป็น ข้อความใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๗-๘๐๘๒ ต่อ ๑๔ ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ข้อความเดิม 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ๔.๒ กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ดังนี้ ๔.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอบข้อเขียนในภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ๔.๔ กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว แก้ไขเป็น ข้อความใหม่ 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ๔.๒ กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ดังนี้ ๔.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอบข้อเขียนในภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ๔.๔ กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2556