องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 9  โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว 

                    บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่

27  เมษายน 2561  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว

                    เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 วรรค 2  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังกล่าว    

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561