องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

          บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 แล้ว 

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561