องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 9  โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์  สามารถดาวโหลดดูได้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561