องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ ปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   และนายอำเภอแวงน้อย  ได้อนุมัติให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     ท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล       ท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ    วันที่  26  เดือน กันยายน  .. 2560    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2560