องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561  เรื่องการรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านางแนว   ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
หมายเหตุ
1 00001 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีจันทร์  
อนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    จะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่  4 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2561  การแต่งกายให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒561
                                          


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561