องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 110 แห่ง จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2556 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 36 เมื่อมีกรณีที่ต้องการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน และให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ดังต่อไปนี้ 1. วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 2. สถานที่รับสมัครสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 283/65 หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40000 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3. ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครตามแบบตัวอย่างแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.3 ใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ทราบว่าไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร (โดยประมาณ) จำนวน 2 รูป 3.5 หลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมสำเนา เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร 4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 30 และ 31 แนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสมัครโปรดติดต่อสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์หมายเลข 043-234-923-6 ,043-234-927 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โทรศัพท์หมายเลข 043-275-082 ต่อ 14 , 043-278-175 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2556