องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  12  เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2561   เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

                        () กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                   ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๑.)        ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                    ๑.  สอบข้อเขียน  ในวันที่    30  มีนาคม  2561   เวลา ๐๙.๐๐ 12.00    . ณ ที่ทำการ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

                   .  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 4  เมษายน  2561   เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐   . ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

()  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

(๑.)        แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒.)        ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้ แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นก็ได้

(๓.)      การสอบข้อเขียน

๓.๑   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

๓.๒   ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด เริ่มสอบภาคเช้าหรือภาคบ่ายในตารางสอบไปแล้ว  ๓๐  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบตามที่นั่งที่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น

๓.๓    ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ

๓.๔   เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

-๒-/๓.๕ ภายใน ๔๕ นาที...

 

- ๒ -

๓.๕   ภายใน  ๔๕ นาที นับแต่เวลาที่กำหนด เริ่มสอบภาคเช้าในตารางสอบจะออก จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๓.๖     เขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบและให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น และเขียนชื่อตัวบรรจงลงในกระดาษคำตอบ

๓.๗     เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๓.๘            ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ

๓.๙            ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้

๓.๑๐         แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น

๓.๑๑         เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๓.๑๒        เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๓.๑๓        ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ ภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓.๑๔        ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๓.๑๕        ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่    28   เดือน มีนาคม  ..2561    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2561