องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

 ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  12  เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2561   เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว นั้น
         
                                           บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
 
 
 
ลำดับที่
หมายเลข
ประจำตัวสอบ
 
ชื่อ - สกุล
 
หมายเหตุ
1 00001 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีจันทร์  
2 00002 นางสาวนันทิดา  ลองแก้ว  
อนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่  30 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2561  โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สำหรับตำแน่ง (สอบข้อเขียน) เวลา   ๐๙.๐๐
– 12.๐๐  น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การแต่งกายให้ผู้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันที่  2 เดือน เมษายน พ.ศ.  2561
                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2561