องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

…………………………………..

 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศลงวันที่  12  มีนาคม  2561   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  1   ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา กำหนดระยะเวลารับสมัครวันที่  19-27  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ในวันและเวลาราชการ แล้วนั้น 

                   เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของข้อความในประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงขอประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครดังนี้

                   ข้อความเดิม

                    .การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                          ๔.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอบข้อเขียนในภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

                   แก้ไขเป็น ข้อความใหม่

 ๔.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอบข้อเขียนในภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันที่  2  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ    วันที่    27  เดือน   มีนาคม   ..  2561

 

                           ส.อ.

                                   (  จวง   เหชัยภูมิ   )

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2561