องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  1   ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา          ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น )  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗   และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) มีมติในการประชุมครั้งที่  9 /2560เมื่อวันที่  26 กันยายน  2560  แผนอัตรากำลัง  3  ปี  (2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว  และมติคณะกรรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2561  มีมติเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง ส่งผลให้แผนอัตรากำลัง  3  ปี (2561-2563) มีตำแหน่งว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง   ดังนี้  ๑.    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ได้แก่ ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่               - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน  ๑  อัตรา                -  ค่าตอบแทนเดือนละ                 -  วุฒิ  ปวช.        จำนวน    9,400.-    บาท                 -  วุฒิ  ปวท.        จำนวน  10,840.-  บาท                 -  วุฒิ  ปวส.        จำนวน  11,500.-  บาท     (รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ภาคผนวก ก) ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา              ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป                               ๑)  มีสัญชาติไทย                     ๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)                   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                   ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถ   หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล                       ๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง -2-/6) ไม่เป็นผู้ดำรง...     - 2 -  ๖)     ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น                    ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                    ๘)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                 ๙)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบ  ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑   และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘         หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  และต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย              ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก) - สามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2561