องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จะดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในตำบล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนและกำหนดรายชื่อในสัดส่วนการประชุมประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อในสัดส่วนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวได้ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลให้ประชาชนได้รับทราบ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนที่แนบท้ายประกาศนี้)

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                            รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2561