องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่สมัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และสิ้นสุดการประชุมรวมถึงระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคสอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2556