องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 26 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ข้อ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2560