องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการ สาธารณะบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว บำรุงสุข แก่ประชาชนภายในกรองอำนาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลท่านางแนว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว” ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยมีผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอียดดาวโหลดดูได้จากไฟแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2560