องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นำมาตรการ การป้องกันและปราบปรามทุจริต กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดกรอบแนวทางตามมาตรการ “มหาดไทยใสสะอาด” (Clean Mahadthai) โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2559