องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  ดีงนี้
ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (แบบหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ป. 3)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์ฺสิน (ภ.ร.ด.2) ภานเดือน กุมภาธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (แบบแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด. 8)
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและและเวลาราชการ

รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2559