องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผน 4 ปี

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2559 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 (4) วรรค 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ท่านางแนว  และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                            ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2559