องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 ********************************** ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยที่ 1 / ๒๕๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่สมัยในปี พ.ศ. 2555 และสิ้นสุดการประชุมรวมถึงระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒1 วรรคสอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 1. สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 2. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5 ลงชื่อ สุรสิทธิ์ อุตปา (นายสุรสิทธิ์ อุตปา) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2555