องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ สายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๓ (๓) และ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ๑.ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘) จำนวน ๑ อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ) โดยจะต้องระบุว่าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งใด พร้อมเอกสารข้อมูลบุคลากร (แบบสรุปประวัติการรับราชการ) และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัดอยู่ (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ) ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๗๘๐๘๒ ต่อ ๑๔ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้องและ มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ละ ๔๐๐ บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2555