องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับผู้ที่จะยื่นขอขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตามทะเบียนบ้าน มีอายุ 59 ปี ขึ้นไป โดยผูที่เกิดก่อนวัที่  1 ตุาคม 2499 ม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกา หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้นกรณีผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยความพิการ หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้อายุได้
รายละเอียดสามารถดาวโหลดดูได้จากเอกสารแนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2558