องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 59-61

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)
*************************
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมตรงความต้องการ  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ การนำข้อมูลปัญหา ความต้องการจากแผนชุมชน จากเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2558  และผู้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว แล้ว 
                บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8-9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว
               เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4)  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว  ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ดังกล่าว
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                         ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2558