องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 [ 8 เม.ย. 2559 ]
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2558 (ระบบแท่ง) [ 8 เม.ย. 2559 ]
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 30 ก.ค. 2555 ]