องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านางแนว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านางแนว