องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวทำพิธีมอบบ้านเทิดไท้แก่ราษฎรผู้ยากไร้เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา