องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยชาวบ้านรวมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานกับชาวบ้านในพื้นที่