องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553


องค์การบริารส่วนตำบลท่านางแนวจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2553 เมื่อวันที่ 21 พ.ย 2553