องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


อบต.ท่านางแนว เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนแวงน้อย ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 3,999 ต้น”


นายนิรันดร์ ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พนักงานส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จับมือกับส่วนราชการภายในอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนแวงน้อย ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 3,999 ต้น” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ สวนสาธารณะโคกเกิ้ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการพลิกผืนป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลท่านางแนว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสืบต่อไป