วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างรถแบ็คโฮเพื่อปรับพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนว เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำปัีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการสูบน้ำหนองน้ำซับ หมู่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติก บ้านท่านางแนว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์และหอถังสูง บ้านโพนงาม หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิค 19 Antigen Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อดำรงชีพการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิค 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครีื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า)จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง