วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านหนอง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านน้ำซับ หมู่ 7 สถานที่ จากถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขว 3841 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขว 3841 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 113-06 สายแยกถนนศรีเมือง ถึง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7
22  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซืิ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง