วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองกุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2566 โรงเรียนบ้านท่านางแนว ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
22  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ชนิดถถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2566 ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว
22  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2566 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
15  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 113-08 สายบ้านหนองบัวเลิง ไปบ้านโนนเขวา (จำนวน 2 ช่วง ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเลิง ตำบลท่านางแนว
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครืื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟโครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง