วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว
4  ธ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านท่านางแนว
1  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านท่านางแนว
1  ธ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวกับกิจการประปา(สามส้ม และคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง