องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
 
นายสมศักดิ์  พิชืตชัยรุ่ง
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 

นางสุภวรรณ  หล่มเหลา

 

นางอรอนงค์ ศรีวงศ์ชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 

 

 
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสุภาพร  ปกาสิทธิ์

นางสาวพิริยาพร  ฉั่นพัฒนาพงศ์
บุคลากร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นายชิตวณิชา ทวยเทียง
นายสันติ  ทวีเปล่ง
ส.อ.ชาติเชื้อ  ชัยสนาม
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

 นางสาวกัญญานัฐ  สุนนท์


 นางสาวขนิตฐา   หนูนา

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ