วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการสูบน้ำตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เข้าระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย(แบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจต้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัตนวรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอแสดงภาพ) จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง