วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อ ป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าหัวกะโหลกสูบน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตกำลังไฟฟ้า 1,510 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร /ตัด แบบมือถือ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่านางแนว หมู่ 8 และบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำประปาภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง