วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนมของององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาต่อท่อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหนองแดงรายละเอียดตามประมาณราคา อบต.ท่านางแนว กำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง