วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งหัวกะโหลกสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต-1581 เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง ภายในตำบลท่านางแนว สถานที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง 420-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทางในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง