วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับกิจการน้ำประปา(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-14 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านหนองบัวเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปถนนสายบ้านโพนงาม ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการสูบน้ำตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค(เข้าระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อมาซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการสูบน้ำตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (เข้าระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง