องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 

2.กองคลัง

ส่วนการคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4  งาน คือ

 2.1  งานการเงิน

      -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน

      -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

      -  งานตรวจสอบการรับเงินรายได้

      -  งานเก็บรักษาเงิน

 2.2  งานบัญชี

      -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

      -  งานงบการเงินและงบทดลอง

      -  งานแสดงฐานะทางการเงิน

      -  งานรายงานผลการรับจ่ายเงิน

      -  งานตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ

      -  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

      -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

      -  งานพัฒนารายได้

      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

      - งานแผนที่ภาษี

      - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

      - งานทะเบียนทรัพย์สิน

      - งานพัสดุ

      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

      - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง